kldsf sdf ksdjf kwjef 15

ka muso gɛrɛntɛ walasa o wale in ka kɛ,o kɔfɛ pikiri bɛ kɛ o waati la walasa ka denso dɛmɛ ka denso sɔgɔsɔgɔ ani ka denso bɔ,o bɛ se ka kɛ sababu ye ka a dusukunɲugun ni fɔɔnɔ dusukunnata min bɛ sɔrɔ fura minnu kɛra.[1] A bɛ waati joli ta ka kɛnɛya jiginni…Continue readingkldsf sdf ksdjf kwjef 15

ksljf kjsanf sifn oiwef 15

ka muso gɛrɛntɛ walasa o wale in ka kɛ,o kɔfɛ pikiri bɛ kɛ o waati la walasa ka denso dɛmɛ ka denso sɔgɔsɔgɔ ani ka denso bɔ,o bɛ se ka kɛ sababu ye ka a dusukunɲugun ni fɔɔnɔ dusukunnata min bɛ sɔrɔ fura minnu kɛra.[1] A bɛ waati joli ta ka kɛnɛya jiginni…Continue readingksljf kjsanf sifn oiwef 15

sog lsdkg jkgej ger server

ka muso gɛrɛntɛ walasa o wale in ka kɛ,o kɔfɛ pikiri bɛ kɛ o waati la walasa ka denso dɛmɛ ka denso sɔgɔsɔgɔ ani ka denso bɔ,o bɛ se ka kɛ sababu ye ka a dusukunɲugun ni fɔɔnɔ dusukunnata min bɛ sɔrɔ fura minnu kɛra.[1] A bɛ waati joli ta ka kɛnɛya jiginni…Continue readingsog lsdkg jkgej ger server

dlsk sdlfkewk f r32

ka muso gɛrɛntɛ walasa o wale in ka kɛ,o kɔfɛ pikiri bɛ kɛ o waati la walasa ka denso dɛmɛ ka denso sɔgɔsɔgɔ ani ka denso bɔ,o bɛ se ka kɛ sababu ye ka a dusukunɲugun ni fɔɔnɔ dusukunnata min bɛ sɔrɔ fura minnu kɛra.[1] A bɛ waati joli ta ka kɛnɛya jiginni…Continue readingdlsk sdlfkewk f r32

siodfn dfjksf soe kjsd 2

ka muso gɛrɛntɛ walasa o wale in ka kɛ,o kɔfɛ pikiri bɛ kɛ o waati la walasa ka denso dɛmɛ ka denso sɔgɔsɔgɔ ani ka denso bɔ,o bɛ se ka kɛ sababu ye ka a dusukunɲugun ni fɔɔnɔ dusukunnata min bɛ sɔrɔ fura minnu kɛra.[1] A bɛ waati joli ta ka kɛnɛya jiginni…Continue readingsiodfn dfjksf soe kjsd 2

sdf sdf jhwe free arabic

ka muso gɛrɛntɛ walasa o wale in ka kɛ,o kɔfɛ pikiri bɛ kɛ o waati la walasa ka denso dɛmɛ ka denso sɔgɔsɔgɔ ani ka denso bɔ,o bɛ se ka kɛ sababu ye ka a dusukunɲugun ni fɔɔnɔ dusukunnata min bɛ sɔrɔ fura minnu kɛra.[1] A bɛ waati joli ta ka kɛnɛya jiginni…Continue readingsdf sdf jhwe free arabic

test taboo wata

ka muso gɛrɛntɛ walasa o wale in ka kɛ,o kɔfɛ pikiri bɛ kɛ o waati la walasa ka denso dɛmɛ ka denso sɔgɔsɔgɔ ani ka denso bɔ,o bɛ se ka kɛ sababu ye ka a dusukunɲugun ni fɔɔnɔ dusukunnata min bɛ sɔrɔ fura minnu kɛra.[1] A bɛ waati joli ta ka kɛnɛya jiginni…Continue readingtest taboo wata